همت مردانه

آن روز که جمعی به دفاع از موطن خود بر خاستند اندک بودند ولی به مصداق کریمه شریفه ی « کم من فئۀ قلیلۀ غلب من فئۀ کثیر» پا در راه حفظ میراث کهن خود گذاشتند و از مخاطرات راه نهراسیدند و بی مهری ها،حسادتهای کودکانه، سستی ها ،وطن فروشی ها و خیانتهای جمعی از همشهریان خود را به چشم دیدند و به جان خریدند تا بلکه آیندگان و متجاوزان به ساحت قانون و طبیعت با دیده ی عبرت در کردار شان بنگرند و بدانند :

مادر ایران نگشت از مرد زادن عقیم    زان زن فرخنده را فرزانه فرزندیم ما

سبب نوشتن این جملات نه فضل فروشی است و نه خود خواهی و لاف منم زدن، بلکه شرح خون جگری است که راد مردان و کوشندگان خیر و صلاح اجتماعی همواره در ایران و در هرطبقه ای با آن روبرو بوده اند مردمانی با همتی به بلندی دماوند از این رو به پاداش کردار نیکشان سخنی از ابو الحسن خرقانی به آنان هدیه می دهیم:

«آدمی باشد که قیمت او یک لقمه بود، آدمی بود که قیمت او یک دینار بود، آدمی باشد که قیمت او هر دو جهان باشد، زیرا مرد را به همت قیمت کنند،نه به هیئت و صورت! ما سر از کفن بیرون کرده سخن می گوییم.»

                                                                    شیخ ابوالحسن خرقانی

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید