سری سوم از تصاویر درون قنات عمروآباد

در تصاویر زیر عکس هایی از درون قنات می بینید چنانچه می بینم در قسمتهایی فاصله کف قنات تا سقف بیش از  پنج متر است و جاهایی باید به صورت نشسته  عبور نمود. قسمتهایی از قنات که خاک سست داشته است را سنگ چین نموده اند. تا از ریزش و تخریب جلوگیری نمایند.

شماره 1

شماره2

شماره 3

شماره 4

شماره5

شماره6

شماره 7

شماره 8

شماره 9

/ 0 نظر / 205 بازدید