وَ مَکَرُوا وَ مَکَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَیْرُ الْماکِرینَ

آنان که با خداوند مکر می نمایند نمی دانند که خداوند خود بهترین چاره جوست. فرماندار وقت شهرضا- شرکت پیشگامان دام و طیور-تعدادی از مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سر مستانه در پی اهداف شوم خود در منطقه بودند.مکرها نمودند و نقشه ها کشیدند. ولی غافل از مکر پروردگار بودند. امروزه در گوشه و کنار سرزمین ستم دیده ایران به کرات  این گونه منفعت طلبی ها دیده می شود اشتهای سیری ناپذیر دنیادوستان تا حدی ظهور و بروز پیدا کرده که زندگی هزاران نفر دیگر تباه شود اما جیب آقایان بیشتر پر شود. آری در ملک ما صاعقه فقرا ستم اغنیاست. آنهم نوکیسه گان تازه بدوران رسیده که تنها اصل و ارزش حیاتشان اصالت فایده و سود از هر طریق است. آیا جناب رضا شهرضا و مدیران جهاد کشاورزی استان و شهرستان نمی دانستند که منطقه شهرضا منطقه خشک و بی آبی است؟ آیا از آیین نامه های ایجاد مجتمع دامپروری آگاه نبودند!؟ چرا خوب هم آگاه بودند اما کسی از روستائیان را داخل آدم نمی شمردند و به حساب نمی آوردند و زمانی که فریادها را شنیدند و مدارک تخلفاتشان بر سر هر کوی و برزنی به نمایش درآمد و جلوه ای از مکر خدا را دیدند به تکاپو افتادند که بر تخلفات خود صحه گذاشته و گریزگاهی قانونی بجویند. از این رو جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران مورخ89/2/7 را برگزار نمودند تا روغن ریخته شده را جمع کنند و طرح مندرس و پاره شده را رفو کنند. در این جلسه که با تجمع کشاورزان معترض در بیرون فرمانداری شهرضا همراه بود و ایادی فرماندار وقت شهرضا به لطایف الحیل مانع حضور یکی از نمایندگان مجرب کشاورزان در جلسه گردیدند صورتمجلس های ذیل تهیه گردید و باز جناب رضا شهرضا فرماندار وقت بند سوم صورت جلسه را که مبتنی بر جابجایی طرح بود را حذف نمود اما در صورت جلسه جهاد کشاورزی استان شماره 13969/510 مورخه89/2/13 مدیرامور دام سازمان جهاد کشاورزی جابجایی طرح قید گردیده است.

 صورت جلسه اختصاصی قطب دام و طیور شهرضا بند سوم که جابجایی طرح است از مصوبات حذف گردیده است

 

  پیشنهادات  کمیته کارشناسی تامین آب قطب غیر قانونی دام و طیور شهرضا

 

صورت جلسه دوم و مصوبات شورای هماهنگی مدیریت بحران 89/2/7

/ 0 نظر / 454 بازدید