نامه های شرکت آب قبل و بعد از نامه 88/11/28

 زمانی که نامه های اعتراضی کشاورزان جنوب شهرضا به نهاد های مسول می رسید بیشتر شکایت نامه ها به شرکت آب منطقه ای اصفهان ارجاع می شد. شرکت هم  پس از دریافت نامه های اعتراضی به دو شیوه به معتر ضان جواب داد:

الف) از طریق دفتر فنی و بیان اینکه شرکت تنها یک مجوز دو اینچی به متقاضیان داده است داده است. 

ب) اعزام کارشناسان، بررسی منطقه و تهیه نامه 88/11/28 که به صراحت طرح مذکور را فاجعه بار قلمداد کرد. نوشتن این مطلب خشم فرمانداری شهرضا را بر انگیخت که در نامه 88/12/27 خطاب به مدیریت شرکت آب منطقه ای انعکاس خواسته ها و ناراحتی عالی ترین مقام اجرایی شهرستان- فرماندار وقت- به وضوح مشخص است.

 

نامه88/11/28 شرکت آب منطقه ای اصفهان

نامه88/5/31 به شرکت آب منطقه ای اصفهان

 

 

/ 0 نظر / 73 بازدید