مطالعات آب شناسی شرکت پیشگامان دام و طیور

در میان اسناد قطب غیر قانونی دام و طیور شهرضا،مدارکی از مطالعات ژئو الکتریک جهت اکتشاف آبهای زیر سطحی در محدوده اراضی واگذار شده وجود داشت. هر چند این اسناد ناقص هستند و تنها صفحاتی از کل مطالعات ژئو الکتریک را در بر می گیرد اما باریک شدن در عنوان و مطالب گزارش مطالعاتی ما را بر درستی مخالفت با این طرح خانمان سوز مصرتر می نماید. اما بررسی اسناد بدست آمده:

الف- چنانکه در قسمت نتیجه گیری مطالعات می بینیم مجری مطالعاتی اذعان دارند که:« وضعیت آبهای زیر سطحی منطقه در سطح متوسطی بوده و آبهای سطحی نفوذ نموده به داخل زمین..... اغلب بصورت رگه­ای در یک زون تقریبی در اواسط دشت امکان حضور دارند.» مخالفان قطب بارها و بارها این نکته را به مسئولان یاد آوری می نمودند که منطقه جنوب شهرضا یک کانون آبگیر موقت دارد  این کانون از جانب سورمنده شروع می شود و تا هونجان ادامه دارد که با بارندگی های فصلی سفره زیرزمینی منطقه تغذیه می­ شود و اکثر مادر چاه های قنوات منطقه در اواسط این دشت قرار گرفته­ اند.

ب- در قسمت نتیجه گیری اولویت اول پیشنهادی برای حفر چاه نقطه ­ی شماره 4 از پروفیل 5 به مختصات582174 و 3520793 می­باشد که مادر چاه قنات عمروآباد در شمال و کاریز زیارتگاه در شرق نقطه معین شده برای حفر چاه قرار گرفته است. بنا به این گزارش لایه آبدار از 60 متری تا 150 متری قرار گرفته  در صورتی که واقعیت موجودخلاف این مطلب را بیان می کند لایه آبدار قنات عمروآباد و نظرآباد در عمق25 متری می باشد.

پ-  نقطه7 از پروفیل6 به مختصات 582269 و 3521743 اولویت دوم حفاری است در این قسمت مشاور مطالعاتی بیان می­دارد که: «نقاط معرفی شده بدلیل تراز ارتفاعی، عمق سطح آب و فاصله، تأثیر متقابلی بر قناتهای موجود نداشته و نمی توانند باعث تغییر عمده ای در میزان آبدهی یکدیگر شوند» ای کاش مشاور محترم بیان می داشت کدام قنات ها در این منطقه ممنوعه واقع شده­ اند ؟ و چگونه عمق سطح آب و تراز ارتفاعی نمی­ تواند باعث تغییر عمده­ ای در میزان آبدهی این قنوات شود آیا چاه 150 متری تأثیری بر قنوات نخواهد داشت؟ واقعیت بیانگرچیز دیگری است. زیرا سفره های آب زیرزمینی این منطقه از کانون آبگیر موقتی و کوچک تغذیه می­ گردد. و حفر چاه150 متری و مکش آبها از مسیر منتهی به قنوات یقیناً باعث نابودی قناتهای این منطقه می­ شود.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 98 بازدید