سابقه اعتراضات مالکین کاریزهای جنوب شهرضا ..... (2)

 در ادامه چند رونوشت از مکتوبات و اقدامات اعتراضی اعتراضی کشاورزان جنوب شهرضا مربوط به دهه هفتاد جهت آگاهی ونشان دادن سابقه دار بودن اقدامات غیر قانونی برای حفر چاه و برداشت غیر قانونی آب منتشر می شود.

 

 

/ 0 نظر / 81 بازدید