هرکه او بنهاد ناخوش سنتی(2)

 مردم برای زیستن و شایسته زیستن نیاز به باورداشت خود دارند، ما می باید به ارزش ها و بی ارزشی های خود، آشکارا آگاه شویم و به آن بیندیشیم تا نگهبانی از ارزش های خود را بتوانیم بیاموزیم. ما باید بدانیم چرا خوار و خسته می شویم؛ چرا؟...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید