عدل باشد پاسبان گامها

استاد فرزانه جناب دکتر محمد علی اسلامی ندوشن در کتاب ارزشمند« ذکر مناقب حقوق بشر در جهان سوم» می نویسد:

«استحکام داخلی هر ملتی و سرزمینی بستگی  به آن دارد که حساب و کتابی در کار باشد و دستگاه قضایی اطمینان بخشی قانون را اجرا نموده و بر روابط میان مردم نظارت کند. همان اندازه که قانونی به اجرا درآید یک قدم بزرگ به جلو است همه ی فسادها از اجرای دغل سر چشمه می گیرد، حتی خود وضع قانون بد؛ اگر دادگستری درست کار کرد، وضع قانون بد نیز متوقف می شود، به دلیل آن که قانون گذاران به کرسی رسیده از راههای غیر قانونی، مجال عرض اندام نخواهند یافت. در میان قوای سه گانه دستگاه قضایی اگر مهم ترین قوه نباشد حسساس ترین است. زیرا داور میان مردم و داور میان مردم و دولت و حتی تا اندازه ای داور میان مردم و قوه ی مقننه است. وقتی به  دستگاه قضایی کشوری اعتماد نبود، مردم به نحو آگاه یا ناآگاه این احساس را خواهند داشت که بر سر گردنه خوابیده اند، و چون حس امنییت نبود، همه ی جریان ها به طرز غیر عادی به کار خواهد افتاد و آنگاه است که نتیجه ی معکوس گرفتن از امور احتمال زیاد پیدا می کند. جائی که می گویید آباد می کنید، خراب خواهد شد .

عدالت یعنی باز خواست و برحذر داشتن. اگر مرجع مقتدری باشد، مردم هنگام تجاوز به حق دیگران به فکر فرو خواهند رفت ، و حقی هم که زیر پا افتاد، در هر حال دیرتر یا زودتر از نو بر پا خواهد خواست.»

/ 0 نظر / 2 بازدید